Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica za korisnike „Poštivanje i implementacija horizontalnih načela u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Radionica je bila osmišljena prvenstveno za korisnike i potencijalne korisnike bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „konkurentnost i kohezija“, uz sudjelovanje predstavnika više uprava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), Varaždinske županije i Agencije za razvoj varaždinske županije, Brodsko-posavske županije, gradske  uprave za promet grada Zagreba, predstavnici  grada Osijeka i Gradskog prijevoza putnika Osijek d.o.o., Grada Rijeke, HŽ infrastrukture d.o.o., HŽ putničkog prijevoza d.o.o., predstavnici  lučkih uprava: Osijek, Slavonski Brod i Pula te predstavnici Hrvatskih autocesta d.o.o., Zračne luke Dubrovnik i Agencije za vodne putove.
 
Radionicu je vodila Victoria Primhak, stručnjakinja i konzultantica s dugogodišnjim iskustvom rada na fondovima Europske unije u više država članica i to primarno na području horizontalnih pitanja.
                                                                                                     
Radionica je bila primarno podijeljena na dvije sadržajne cjeline sukladno tematici koju obuhvaćaju horizontalna pitanja. U sklopu prve cjeline bazirane na propisima iz članka 7 Uredbe  (EU)  br.  1303/2013  Europskog  parlamenta  i  Vijeća od  17.  prosinca  2013., obrazložena je propisana obveza država članica i Komisije u smislu promicanja ravnopravnosti i nediskriminacije između muškaraca i žena, odnosno osiguravanja jednakosti između muškaraca i žena te integracije rodno/spolne perspektive tijekom pripreme i provedbe programa, kao i kroz postupak praćenja, izvješćivanja i ocjenjivanja.
 
Nadalje, obrazložena je zajednička obveza država članica i Komisije u smislu poduzimanja odgovarajućih koraka u sprečavanju bilo kakve diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije s naročitim naglaskom na senzibilitet za potrebe osoba s invaliditetom tijekom pripreme i implementacije programa.
  
U fokusu druge  sadržajne cjeline, vezane na obveze iz članka 8 navedene Uredbe bila je problematika održivog razvoja rastumačenog kroz elemente zelene javne nabave, utjecaja na klimu, energetske učinkovitosti i zelenog rasta. Naime čl. 8 navedene Uredbe propisuje da se ciljevi Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova moraju provoditi u skladu s načelom održivog razvoja u cilju očuvanja, zaštite i unapređenja kvalitete okoliša te penalizacije polutanata. Također su države članice i Komisija preuzele obvezu osiguranja učinkovitost resursa, ublažavanja klimatskih promjena, očuvanja biološke raznolikosti, prevenciju rizika i upravljanja katastrofama.


Primhak je podsjetila da će se od svih prijavitelja projekata koji će se financirati iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) uz propisanu usklađenost s načelima jednakosti i nediskriminacije, očekivati konkretna praktična primjena gdje god će to biti moguće jer u novom programskom razdoblju horizontalna načela nisu više u sferi formalnosti već postoji konkretna obveza njihove potpune integracije tijekom pripreme, primjene i procjene projekata.
 
Objasnila je kako dodatnu važnost navedenim temama daje i činjenica da Europska komisija na godišnjoj bazi u suradnji s Upravljačkim tijelima provodi sveobuhvatnu procjenu primjene horizontalnih načela kao i postignuća na tom području, a obveze u smislu poticanja jednakosti, nediskriminacije i održivog razvoja propisane su i poveljom UN-a, pri čemu postoje mnoga očekivanja upravo u sektoru prometa, obzirom na postizanje  maksimalne pristupačnosti i inkluzivnosti od najranije faze pripreme projekta, sve do njegovog zatvaranja.
 
Tako će se neutralnost učinka projekata obzirom na horizontalna načela morati propisno obrazložiti, a njihovo nepoštivanje rezultirati će financijskim penalima ili čak prekidanjem projekta. U okviru OPKK tražit će se od svakog korisnika pojedinačno razumijevanje značenja  koncepta promicanja jednakosti, nediskriminacije i brige za okoliš tijekom čitavog procesa pripreme i primjene projekta, o čemu će se tražiti konkretni dokazi, a ispunjenje zahtjeva će se kontrolirati  prije zatvaranja projekta. Svi prijavitelji projekata će morati obrazložiti već u prijavnom obrascu konkretan način na koji će doprinijeti promicanju jednakih mogućnosti jer će zahtjev za poštivanjem načela jednakosti tijekom provedbe projekta bit će ugrađen u ugovore s kandidatima.
 
Naglasila je da se samim poštivanjem propisa ne daje nikakva dodatna vrijednost obzirom da je poštivanje zakona obveza svih. Ako se primjerice radi o prijevozu tereta ili izgradnji pruge bez postaje, tada je učinak na horizontalna načela doista neutralan. Ukoliko se projekat ipak odnosi na izgradnju ili opremanje postaja tada je evidentan učinak na ravnopravnost spolova, na pristupačnost za osobe s invaliditetom, odnosno direktan učinak na okoliš. Naime, ukoliko se radi o pružanju usluga ljudima odnosno zajednici koju čine i muškarci i žene i različite skupine u društvu, potrebno je obratiti pozornost na ispunjenje njihovih različitih potreba, pri čemu je potrebno izbjegavati pretpostavke i snimiti realnu situaciju na terenu.
 
Primhak je istaknula da će u ovom  programskom razdoblju već u pozivu biti definirani kriteriji kojima će se uvjetovati poštivanje horizontalnih načela, uz mogućnost dodatnog bodovanja i obavezan nadzor doprinosu horizontalnim načelima jer i Komisija inzistira na tome da horizontalna načela postanu sastavni dio procesa pružanja javne usluge.
 
Obzirom da su korisnici programa  javna tijela ili imaju obveze javnih tijela smatra se da je njihova obveza da osiguraju jednaku i transparentnu dostupnost javnih usluga svim članovima društva i svim kategorijama - što u prometnom sektoru podrazumijeva inkluzivnost za sve korisnike javnog prijevoza. Tako je primjerice važno u autobusima javnog prijevoza omogućiti pristup invalidskim i dječjim kolicima,  kao i prepoznati/identificirati specifične potrebe obzirom na rute koje obuhvaćaju stajališta u blizini ustanova zdravstvene zaštite, dječjih vrtića, javnih službi i sl.
 
Naročit zahtjev u okviru OPKK je stvaranje uvjeta u kojima ni jedna društvena skupina neće biti segregirana te iako nije  moguće uvijek ispuniti sve kriterije na isti način i u svim situacijama, važno je postići  maksimalnu korist za zajednicu, koju čine različiti pojedinci s različitim potrebama što treba uzimati u obzir naročito u infrastrukturnim projektima i projektima iz prometnog sektora.


Prezentacija održana tijekom radionice dostupna je ovdje (zip datoteka)